KLIK VOOR MEER INFO
Nieuwe Nummerplaat (52cm) aan -25%!
PROMOTIE:
Gratis nummerplaathouder

Meer info op: PROMOTIE
0 item(s) 
Wij bieden u een ruim aanbod van nummerplaten
en een brede waaier van fantasieplaten
Waarom u in het LIN-799 gamma altijd precies de plaat vindt die bij u past?
Wellicht omdat LIN-799 aandacht heeft voor wat mensen bezig houdt en uw wagen en/of vrachtwagen zeggen zoveel meer over wie u bent.


verkoopsvoorwaarden disclaimer privacy policy technische tekeningen

infoshop Verkoopsvoorwaarden   Pdf

 1. Toepassingsgebied.

  Onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden zijn vanaf 1 juli 2006 van kracht en zijn van toepassing op elke bestelling van producten die uitgevoerd wordt via de dienst die wordt aangeboden op de website van LIN.799. De eventuele algemene voorwaarden van de koper zijn niet van toepassing.

  Bepalingen die tegenstrijdig zijn met onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden worden enkel toegepast met uitdrukkelijke en schriftelijke goedkeuring van LIN.799.


 2. Gegevens van LIN.799

  LIN.799 bvba
  Adres: Stationsstraat 76, 3570 Alken
  BTW: BE 475.744.517
  Ondernemersnummer: 0475.744.517


 3. Omschrijving van de dienst en de bestemmelingen.

  Onder 'DIENST' verstaat men het deel van de website van LIN.799 dat toegankelijk is via het enige adres http://www.autoplaten.be waar autoplaten en andere producten die door LIN.799 of onder haar verantwoordelijkheid on line aangekocht kunnen worden.

  De erin voorgestelde dienst en producten zijn bestemd voor natuurlijke personen die handelen als consument (d.w.z. die de via de dienst aangekochte producten kopen of gebruiken voor andere dan professionele doeleinde) of als professioneel, maar ook voor rechtspersonen (hierna de 'koper(s)' genoemd.


 4. Afsluiten van het contract en aanvaarding van de algemene voorwaarden.

  De producten die te koop worden aangeboden via de dienst zijn in geen geval een contractueel voorstel zodat enkel de wil van de koper om deze producten te kopen, buiten de bestelprocedure die hieronder beschreven wordt, niet voldoende is om een contractuele relatie tot stand te brengen.

  De koper verbindt zich echter contractueel zodra hij de bestelprocedure die hieronder beschreven wordt, voltooit. LIN.799 verbindt zich slechts geldig t.o.v. de koper vanaf het ogenblik waarop ze een bevestiging van de aanvaarding van de bestelling verstuurt, zoals hieronder wordt uiteengezet en mits goedkeuring van de effectieve betaling door de leverancier van de elektronische betaaldienst.

  Zonder afbreuk te doen aan het voorgaande, mag LIN.799 op elk ogenblik en zonder voorafgaande kennisgeving de verkoop van een product opschorten, het productassortiment veranderen of de tarieven van haar producten wijzigen, met dien verstande dat de wijzigingen geen enkele invloed hebben op de bestellingen die LIN.799 voorafgaand aan de wijziging reeds had aanvaard.

  Door het bestelformulier in te vullen en te valideren, aanvaardt de koper zonder voorbehoud onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden, alsook het charter voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de disclaimer die op de website van LIN.799 staan.

  LIN.799 behoudt zich het recht voor onderhavige algemene voorwaarden zonder kennisgeving te wijzigen. De nieuwe, gewijzigde algemene voorwaarden zijn meteen van toepassing behalve voor bestellingen die reeds aanvaard werden door LIN.799 en die geregeld blijven door de algemene voorwaarden die van kracht waren op de datum van de bevestiging.


  top ↑

 5. Bestelprocedure.

  De koper overloopt de dienst en stelt de producten samen die hij wenst. Nadat hij de gewenste producten heeft geselecteerd, klikt de koper op het icoontje 'VOLGENDE' en wordt hij op de hoogte gebracht van de reeds bestelde producten. Indien gewenst kan de koper nieuwe producten samenstellen door te klikken op het icoontje 'VERDER WINKELEN'.

  A. Details van de bestelling.

  Er wordt de koper ter bevestiging van de bestelling die hij heeft geplaatst een webpagina getoond met daarop de details van de bestelling (overzicht van de bestelling).

  De details van de bestelling bevatten:
  • De hoeveelheid en de omschrijving van de bestelde producten.
  • De eenheidsprijs van elk product, de totaalprijs per product, de totaal prijs van de bestelling exclusief BTW, totaal van de BTW (21%), de verzendkosten en het algemeen totaal inclusief BTW.
  • Indien de koper een reeds geselecteerd product wil verwijderen kan hij dit door op het icoontje voor het product te klikken 'AFBEELDING VUILBAK'.
  • De leveringswijze en leveringstermijn.
  • Indien de koper zijn bestelling wil voortzetten, bevestigt hij de aanvaarding van de algemene verkoopsvoorwaarden van LIN.799, het charter voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de disclaimer door het daartoe voorziene vakje aan te kruisen.
  • Indien de koper een klantcode heeft ontvangen van LIN.799 kan hij deze invullen in het desbetreffende vak.
  • Vervolgens klikt de koper op het icoontje 'Bevestig uw bestelling'.
  • Voor de professionele koper met klantcode wordt hierna een onderbevestiging van de bestelling getoond en loopt de bestelprocedure hier af. (lees verder op punt 6)

  B. Adres van de koper en leveringsadres:

  Na de eerste stap, wordt de koper gevraagd zijn gegevens in te voeren (klantgegevens leveringsadres). Voor de professionele koper worden ook de firmagegevens gevraagd indien deze een factuur wenst (facturatieadres).

  Zodra die gegevens ingevoerd zijn, zet de koper zijn bestelling voort door te klikken op het icoontje 'VOLGENDE'. Hij krijgt dan toegang tot de derde stap.

  C. Keuze betaalwijze:

  De koper wordt gevraagd aan te duiden met welk betaalmiddel hij wenst te betalen.
  • Visa
  • Mastercard
  • KBC online
  • CKC online
  • ING HomePay
  • Dexia NetBanking
  • Bancontact / Mister cash


  D. Kredietkaart of bankkaart gegevens:

  De koper wordt gevraagd het nummer van zijn kaart en de vervaldatum ervan in te voeren in de daartoe voorziene vakjes.

  E. Betaling en validering:

  Als laatste stap wordt de koper gevraagd zijn bankgegevens in te voeren en te valideren. In dit stadium is het nog mogelijk om de bestelling te annuleren.

  top ↑

 6. Bevestiging en uitvoering van de bestelling.

  De koper krijgt op het scherm een bevestiging van zijn bestelling, die hij ook per E-mail verstuurd krijgt.

  Deze bevestiging bevat:
  • Het nummer van de bestelling.
  • De datum waarop de bestelling werd geplaatst.
  • Het leveringsadres van de koper.
  • Het facturatieadres van de koper indien dit anders is als het leveringsadres.
  • De details van de bestelling zoals opgesomd in artikel 5. A. met inbegrip van de totale prijs van de bestelling.
  • De gegevens van LIN.799
  • De leveringswijze en leveringstermijn.

  LIN.799 behoudt zich het recht voor de bevestiging van de bestelling op te schorten of te weigeren in de volgende limitatieve lijst van gevallen:
  • een onvolledige of onjuiste bestelling.
  • Het verstrekken van duidelijk verkeerde gegevens.
  • Het niet-betalen van vorige leveringen.
  • Het niet-bevestigen van de betaling via web banking door de instelling die moet zorgen voor de technische verwezenlijking van deze betaling.


  top ↑


 7. Bewijs.

  Niettegenstaande alle bewijzen, schriftelijk of op een andere duurzame drager waar de koper toegang toe heeft, wordt overeengekomen dat de geÔnformatiseerde registers die bewaard worden in het informaticasysteem van LIN.799, zijn host of zijn betalingspartner, het bewijs vormen voor de communicaties, de inhoud van de bestelling en alle transacties tussen de partijen.

  top ↑

 8. Aanbod en prijs.

  Het aanbod en de prijzen zijn enkel geldig op de dag waarop de site van LIN.799 bezocht wordt. Ze kunnen zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden, met dien verstande dat deze wijzigingen geen enkele invloed hebben op de verplichtingen van de partijen op het vlak van bestellingen die reeds eerder werden goedgekeurd door LIN.799. In voorkomend geval, kan enkel verandering van de Belgische BTW-tarieven meteen worden doorgerekend in de aangeduide prijzen.

  Alle andere huidige en toekomstige indirecte belastingen, heffingen, rechten en voorheffingen (met uitzondering van de belasting op de inkomsten en de winst) die zouden worden geheven door een instantie bij of in toepassing van een verkoop die onderworpen is aan onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden, zijn altijd ten laste van de koper en in voorkomend geval, opeisbaar bovenop de prijs.

  De prijzen die na de bestelprocedure worden voorgesteld, zijn globale prijzen en omvatten, tenzij anders vermeld, de Belgische BTW en de administratie kosten.

  De prijzen staan vermeld in euro.

  top ↑


 9. Beschikbaarheid.

  Het product- en prijsaanbod van LIN.799 zijn geldig zolang ze op de website van LIN.799 staan tot uitputting van de stocks van LIN.799 of haar leveranciers.

  Wanneer een artikel tijdelijk niet beschikbaar is, wordt de koper ervan op de hoogte gebracht. De koper die op de hoogte werd gebracht van de onbeschikbaarheid van een product, kan zijn bestelling annuleren door zich tot LIN.799 te richten (zie gegevens van LIN.799 artikel 23).

  LIN.799 kan in geen geval verantwoordelijk worden gesteld voor de schade die resulteert uit de onbeschikbaarheid van een artikel.

  top ↑


 10. Levering.

  De bestelling wordt geleverd op het adres dat tijdens de bestelprocedure werd aangeduid door de koper en volgens de vermelde modaliteiten.

  De bestelde producten kunnen enkel geleverd worden op een adres in BelgiŽ.

  top ↑


 11. Facturering.

  LIN.799 levert slechts een factuur af in de zin van de wetgeving op de BTW voor de professionele koper indien het daartoe voorziene vakje is aangekruist. Voor zover de laatstgenoemde zijn BTW-nummer of, zoniet, zijn ondernemingsnummer of zijn nationale nummer in het daartoe voorziene veld invoert of indien de professionele koper niet BTW plichtig is vult hij hier 'VRIJGESTELD' in.

  Indien de (professionele) koper een aankoopfactuur wenst, die een adres vermeldt dat verschilt van het leveringsadres, kan hij bij de bestelling in het bestelformulier een facturatieadres opgeven door in de daarvoor voorziene velden de gepaste gegevens in te vullen. (zie artikel 5.B.)

  LIN.799 levert geen aankoopfactuur af aan de particulieren.

  Bij de levering zit er echter altijd een leveringsbon bij de bestelde producten.

  De prijs die voor de facturatie zal toegepast worden is de prijs vermeld op het deel van de website van LIN.799 dat toegankelijk is via het enige adres http://www.autoplaten.be op de dag van de bestelling. Geen enkele commerciŽle kortingsvoorwaarden zullen op de aankopen via de dienst toegepast worden.

  top ↑


 12. Leveringstermijnen.

  LIN.799 waakt erover dat de bestelling zo snel mogelijk wordt verwerkt.

  De leveringstermijnen die vermeld staan in de bestelprocedure (stap 1 van de procedure voor het plaatsen van een bestelling) zijn gemiddelde verwerkings- en leveringstermijnen en ze worden enkel ter informatie meegedeeld. LIN.799 kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor eventuele vertragingen in de verwerking van de bestellingen of hun levering.

  In geval de bestelling niet binnen de 5 dagen na haar bevestiging werd uitgevoerd, kan de koper de bestelling zonder vergoedingen opzeggen, voor zover hij dat doet per E-mail, fax of aangetekende brief volgens de gegevens vermeld in artikel 23 van onderhavige algemene voorwaarden.

  De bedragen die de koper reeds gestort zou hebben, worden hem dan terugbetaald binnen de 30 dagen na ontvangst van de aanvraag tot opzegging.

  top ↑


 13. Verwerkingskosten.

  De verwerkingskosten zijn steeds inbegrepen in de prijs vermeld op de bestelbon.

  top ↑


 14. Niet-conformiteit.

  Alle artikels die via de dienst worden aangeboden worden te goeder trouw en zo accuraat mogelijk afgebeeld en beschreven. De afbeeldingen die op de site van LIN.799 staan, hebben echter geen enkele contractuele waarde.

  Wanneer het ontvangen product niet overeenstemt met het artikel dat de koper bestelde of wanneer het beschadigd is, kan de koper het product terugsturen naar LIN.799 binnen de 14 dagen na ontvangst. LIN.799 ruilt het product om of betaalt het bedrag van de bestelling terug binnen de 30 dagen na ontvangst van het teruggestuurde artikel. Na die 14 dagen worden de geleverde producten noch omgeruild, noch teruggenomen.

  LIN.799 behoudt zich het recht voor te weigeren teruggestuurde producten terug te betalen wanneer ze beschadigd zijn door de koper.

  Algemeen wordt een bestelling beschouwd als geleverd binnen de 3 werkdagen na de overhandiging van de artikels aan de post, de poststempel geldt als bewijs.

  Indien echter ťťn of meerdere besteld(e) product(en) de koper niet binnen de 5 werkdagen na de bevestiging van de bestelling bereikt op het meegedeelde leveringsadres, moet de koper binnen een redelijke termijn contact opnemen met LIN.799 (waarvan de gegevens in artikel 23 staan), om de status van zijn bestelling te controleren.

  Wanneer blijkt dat de zending die werd verstuurd verloren zou zijn gegaan tijdens de leveringsprocedure, verstuurd LIN.799 een nieuwe zending of betaalt ze het bedrag van de bestelling terug.

  top ↑


 15. Recht op verzaking.

  Overeenkomstig de Belgische wet van 31 mei 2014 (Wetboek Economisch Recht, boek VI Marktpraktijken en Consumentenbescherming). Bij elke overeenkomst op afstand beschikt de consument over een termijn van ten minste 14 kalenderdagen waarbinnen hij de overeenkomst kan herroepen. Hij kan dit recht uitoefenen zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief. Dit recht komt niet toe aan de professionele koper.

  Indien de aankoop betrekking heeft op gepersonaliseerde producten (zoals onze platen) geniet de klant dat recht niet.

  De betekening van verzaking kan gebeuren via E-mail of aangetekende brief geadresseerd aan LIN.799. (waarvan de gegevens in artikel 23 staan)

  Het recht op verzaking van de koper is afhankelijk van het terugsturen van het (de) product(en) binnen een termijn van 14 werkdagen vanaf de verzending van de E-mail of aangetekende brief waarin de verzaking werd meegedeeld.

  Producten die worden teruggestuurd moeten samen met de bijbehorende leveringsbons worden opgezonden in nieuwe staat en in de oorspronkelijke verpakking, die eveneens in perfecte staat moet zijn.

  LIN.799 betaalt het bedrag van de betrokken bestelling terug zodra ze het (de) teruggestuurde product(en) ontvangen heeft en voor zover het (de) betrokken product(en) in perfecte staat is (zijn).

  De verzendingskosten voor terugsturen van het (de) product(en), zijn ten laste van de koper, behalve in geval van niet-conforme levering (zie artikel 14).

  top ↑


 16. Betaling.

  Over het algemeen moeten de bestellingen die gebeuren via de dienst betaald worden met een kredietkaart, via een beveiligde server.

  Bij het gebruik van een kredietkaart, wordt op het moment van de bestelling een goedkeuring gevraagd aan uw financiŽle instelling.

  LIN.799 blijft eigenaar van de verkochte goederen tot de prijs volledig werd betaald.

  top ↑


 17. Intellectuele rechten.

  De site van LIN.799 en de inhoud ervan zijn beschermd door het auteursrecht. De site bevat bovendien afbeeldingen die beschermd zijn door de auteursrechten van derden. Het is verboden (een gedeelte of gehele) afbeeldingen in welke vorm dan ook te kopiŽren, te vertalen, te wijzigen of te verspreiden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van LIN.799. Elke gehele of gedeeltelijke kopie, vertaling, aanpassing, wijziging, of verspreiding van voornoemde elementen is ten strengste verboden. Elke breuk op dergelijke intellectuele rechten kan leiden tot burgerrechtelijke en strafrechtelijke vervolging.

 18. Disclaimer - Beperking van de verantwoordelijkheid.

  LIN.799 kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor eender welke rechtstreekse of onrechtstreekse schade ( zijnde bedrijfsverlies, verlies van winst of mogelijkheden ...) die voortvloeit uit het gebruik van haar dienst.

  LIN.799 is bovendien niet verantwoordelijk voor de inhoud van de sites van derden waarmee ze hyperlinks tot stand brengt, in het bijzonder voor wat betreft de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

  LIN.799 kan in geen geval verantwoordelijk gesteld worden voor het niet-uitvoeren van het afgesloten contract in geval van overmacht, moeilijkheden bij of gedeeltelijke of volledige staking van de postdiensten, transport- en / of communicatiemiddelen, overstromingen, brand.

  top ↑


 19. Talen.

  LIN.799 biedt de kopers een on line bestelprocedure in 3 talen aan:
  • Nederlands.
  • Frans.
  • Engels.


  top ↑

 20. Archivering.

  De contracten die werden afgesloten via de dienst worden door LIN.799 gearchiveerd, maar ze worden niet ter beschikking gesteld van derden (met inbegrip van de kopers).

  top ↑


 21. Persoonlijke levenssfeer.

  Overeenkomstig het charter voor de persoonlijke levenssfeer dat op de website van LIN.799 staat en waarnaar verwezen wordt, verbindt LIN.799 zich ertoe de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens na te leven.

  top ↑


 22. Geschillen.

  Elk geschil met betrekking tot het gebruik van de dienst en de toepassing of interpretatie van onderhavige Algemene Verkoopsvoorwaarden wordt uitsluitend geregeld door het Belgisch recht. Bij een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Hasselt bevoegd.

  top ↑


 23. Klantendienst en klachten.

  Voor de opvolging van de bestellingen en / of voor vragen of eventuele klachten met betrekking tot de gelijkvormigheid van de producten die werden geleverd in het kader van de dienst, kan de koper terecht bij:

  LIN.799 bvba
  Autoplaat-duplicaat
  Stationsstraat 76
  3570 ALKEN

  BTW: BE 475.744.517
  Ondernemersnummer: 0475.744.517

  Tel: 011 / 59 91 55
  Fax: 011 / 88 11 30
  E-mail: info@autoplaten.be

  Binnen de 5 werkdagen wordt u ingelicht over de termijn waarbinnen u van LIN.799 een antwoord zal ontvangen.

  top ↑Disclaimer

  Deze website is ontwikkeld door LIN.799 bvba, hierna LIN.799 genoemd, die tevens instaat voor het besturen en het managen van deze website. LIN.799 is een burgerlijke vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 3570 ALKEN, Stationsstraat 76. Het algemeen telefoonnummer is +32 11 59 91 55, faxnummer +32 11 88 11 33, e-mail LIN.799@TELENET.BE. BTW BE 0 475 744 517

 1. Algemeen

  Deze website wordt U aangeboden onder voorbehoud van onvoorwaardelijke aanvaarding van de gebruiksvoorwaarden, bepalingen en waarschuwingen in onze contractuele bepalingen ("algemene gebruiksvoorwaarden"). Door uw toegang tot en uw gebruik van de website, aanvaardt U zonder enig voorbehoud deze algemene gebruiksvoorwaarden. Deze algemene gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op deze website van LIN.799. Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden niet toepasbaar is, of strijdig is met een bepaling van dwingend recht, zal deze niet de toepasbaarheid, de geldigheid of de toepasselijkheid van de andere bepalingen beÔnvloeden. U erkent dat de onderhavige algemene gebruiksvoorwaarden en het gebruik van deze website niet tot gevolg hebben dat enige vorm van juridisch samenwerkingsverband wordt gecreŽerd tussen U en LIN.799.

 2. Wijzigingen

  LIN.799 behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te allen tijde en zonder uitdrukkelijke kennisgeving aan te passen. Het is daarom als gebruiker aangewezen om bij elk bezoek aan de website deze algemene voorwaarden na te lezen.

 3. De draagwijdte van de in de website opgenomen informatie

  Deze website is bestemd om algemene informatie ter beschikking te stellen over LIN.799, en haar respectievelijke producten. Alhoewel LIN.799 zich inspant om informatie te verschaffen waarvan zij denkt dat die actueel en juist is, garandeert LIN.799 niet de adequaatheid, juistheid, volledigheid of actualiteit van die informatie, noch dat de website alomvattend is of geschikt om te gebruiken voor een bepaald doel. Evenmin garandeert LIN.799 een voortdurende toegang tot de website, noch de afwezigheid van storingen of de goede werking ven de website. Wanneer goederen toch uitdrukkelijk te koop worden aangeboden, dient de gebruiker er zich van bewust te zijn dat de informatie, met name omtrent te koop aangeboden producten, zonder voorafgaandelijke kennisgeving gewijzigd kan worden

 4. Virussen en misdrijven

  LIN.799 onderneemt al het mogelijke om haar website te beschermen tegen virussen, hacking attacks of andere informaticamisdrijven, maar garandeert niet de afwezigheid van virussen, hacking attacks, of andere informatiemisdrijven.

 5. Hyperlinks

  De website kan hyperlinks bevatten naar websites van derde partijen. LIN.799 heeft geen controle over de inhoud van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor het bestaan van deze websites, noch voor de daarin opgenomen informatie. Indien u een hyperlink vanop uw eigen website naar deze wilt creŽren vragen wij U eerst contact op te nemen met LIN.799 (LIN.799@TELENET.BE) en deze zal U over de toelaatbaarheid zo snel mogelijk informeren.

 6. Exoneratiebeding

  Behoudens in het geval van opzet of bedrog kan LIN.799 in geen geval aansprakelijk gesteld worden via onrechtmatige daad, contractuele of product aansprakelijkheid, voor welke rechtstreekse, onrechtstreekse of incidentele schade ook (met inbegrip van doch niet beperkt tot verlies van winst, van besparingen of professionele opportuniteiten, verlies van gegevens, bedrijfsschade, bedrijfsstagnatie, of personeelskosten), zelfs als deze voortvloeit uit zware fout of herhaaldelijke fout, die veroorzaakt wordt door de website, inclusief de onbeschikbaarheid ervan of de technische werking, ;informatie of inhoud van de website; virussen, hacking attacks en andere computer misdrijven; of de inhoud en het gebruik van websites naar dewelke de hyperlinks op de website verwijzen, en dat alles zelfs als LIN.799 verwittigd werd van de mogelijkheid van dergelijke schade. Elk gebruik van deze website is derhalve volledig zonder risico. Sommige landen of sommige rechtsgebieden laten de uitsluiting of de aansprakelijkheid voor onrechtstreekse of nevenschade niet toe, zodat deze beperking mogelijk niet van toepassing is. Indien U niet kunt instemmen met het geheel of een deel van deze website, of als u het niet eens bent met de algemene gebruiksvoorwaarden, bestaat uw enige verhaalrecht erin deze website niet meer te gebruiken.

 7. Auteursrecht

  De website met inbegrip van teksten, lay-out, grafische bestanddelen, presentatie, logo's, software en andere bestanddelen van deze site is beschermd door de intellectuele eigendomsrechten van LIN.799 of haar informatieleveranciers. Reproductie, verspreiding, verkoop, verdeling, publicatie, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen en gebruik van commerciŽle doeleinden van geheel of deel van deze website is verboden, tenzij met voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van LIN.799.

 8. Verbintenissen van de gebruiker

  De gebruiker verbindt zich ertoe geen gebruik te maken van de website voor illegale of schadelijke doeleinden; de toegang tot de website niet te verhinderen, noch de website te verstoren of te wijzigen noch de website minder efficiŽnt te maken of schade te veroorzaken aan de website, LIN.799 of derden; geen gebruik te maken van de website om computervirussen of schadelijke of illegale informatie door te geven of te verspreiden; de intellectuele rechten aanwezig op de website niet in het gedrang te brengen; geen ongevraagde berichten te verzenden. LIN.799 behoudt zich het recht voor aan de bevoegde autoriteiten de gebruikers aan te geven die het Belgische of internationaal recht schenden en voor onbepaalde tijd de toegang tot en het gebruik van de diensten en gegevens op te schorten van iedere gebruiker die onderhavige algemene gebruiksvoorwaarden overtreedt, dan wel niet naleeft.

 9. Toepasselijke wetgeving en bevoegde rechtbank

  Alle geschillen verbonden met of ontstaan uit (het gebruik van) de website zullen exclusief onderworpen worden aan de Belgische wetgeving. De Hasseltse rechtbanken hebben exclusieve bevoegdheid in deze geschillen op te treden. Een gedrukte versie van deze algemene gebruiksvoorwaarden en van iedere onder elektronische vorm geleverde waarschuwing , zal aanvaard worden in ieder gerechtelijk of administratieve procedure die voortvloeit uit of verband houdt met deze algemene gebruiksvoorwaarden, op dezelfde wijze en onder dezelfde voorwaarden als andere documenten en commerciŽle registers die werden aangemaakt en bewaard in gedrukte vorm. Alle rechten die niet uitdrukkelijk worden afgestaan in dit document, zijn voorbehouden.

  top ↑PRIVACY POLICY

  Charter voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer

 1. Welke gegevens houden we bij van u ?

  Een deel van de door u opgegeven informatie, bewaren we in ons klantenbestand. LIN.799 is verantwoordelijk voor de verwerking van deze gegevens. Volgende gegevens kunnen door LIN.799 verzameld worden : basisgegevens: familienaam, voornaam, straat, huisnummer, postcode, gemeente, land. Eventuele extra gegevens : type klant, firmanaam, communicatiemiddelen (telefoon, fax, GSM, e-mail).

 2. Hoe winnen we uw persoonlijke gegevens in ?

  Uw persoonlijke gegevens geeft U ons zelf, via onze website.

 3. Wat doen we concreet met uw informatie ?

  We gebruiken uw gegevens :
  - Om de door U gevraagde service perfect uit te voeren;
  - Om U informatie en aanbiedingen voor te stellen van andere producten en diensten van LIN.799.


 4. Aanpassing van uw gegevens

  - U kan zich steeds verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing.
  - Conform de wet verwerking persoonsgegevens van 08/12/1992 beschikt de gebruiker over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.


  top ↑TECHNISCHE TEKENINGEN

 1. Technische tekeningen karakters nieuwe nummerplaten
 2. Tests en proeven voor de reproducties - versie 13 april 2011


top ↑